EN

© 1991 - 2020   Tüm Hakları   Star Teknik Elektronik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ‘de Saklıdır.

Ana Sayfa

Temsilcilikler

Hakkımızda

Ürünler

Servis

İletişim

Çevre Koşulları Test Sistemleri

Aerodinamik Test Sistemleri ve Özel Test Çözümleri

Görüntüleme ve İşleme Sistemleri   -   Otomotiv Çarpışma Test Platformları

Malzeme Test ve Metroloji Cihazları

Barbaros Mahallesi, Başkan Sokak, No: 23/1-2

34662, Üsküdar / İstanbul / Türkiye

+90 (216) 651 07 00   (PBX)

+90 (216) 651 07 14   (FAKS)

Anasayfa Hakkımızda Temsilcilikler
Servis Haberler İletişim KVKK 2. EL & DEMO

STAR TEKNİK WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZ POLİTİKASI


Star Teknik Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Star Teknik” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Star Teknik Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.

İnternet Adresi: http://www.starteknik.com.tr

Telefon Numarası: +90 (216) 651 07 00

E-Posta Adresi: starteknik@hs02.kep.tr

Adres: Barbaros Mah. Başkan Sok. No:23/1-2 34662 Üsküdar/İST.


B. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu Açıklama

Kimlik Ad-Soyad, TCKN, Cinsiyet, Anne Adı, Baba Adı,  Uyruk, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Seri No, Pasaport No, Cilt No, Aile Seri No,  

İletişim  E-Posta, Telefon, Adres, Fax

İmza İmza

Mesleki Deneyim Unvan, Firma Adı, Departman, Görev

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf

Sağlık Bilgileri Kan Grubu

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Dini İnançC. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Star Teknik, KVKK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

Kişisel verilerin Star Teknik tarafından işlenmesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, Star Teknik’in ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Kişisel verilerin işlenmesinin Star Teknik’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Star Teknik’in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

KVKK M. 5/2-a'da öngörülen "Kanunlarda açıkça öngörülmesi" hukuki sebebi kapsamında (1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu) kişisel verilerin tedarikçi oteller tarafından işlenmesi gerekmektedir. Bu veriler aynı zamanda, Star Teknik'in 6698 s. KVKK M. 5/2-f kapsamında "meşru menfaati" için de aktarım suretiyle işlenmektedir.


Bu kapsamda Star Teknik kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Star Teknik tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Star Teknik, KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Star Teknik, KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, aşağıdaki yurt içi veya yurt dışı kişi kategorilerine aktarabilir:

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a

İş faaliyetlerinin yürütülmesi /  denetimi amacıyla üreticiye, tedarikçilere, ürün veya hizmet alan kişilere, kargo şirketine, tedarikçi otellere ve bu amaçla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla üreticiye ve bu amaçla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla nakliye şirketlerine, kargo şirketlerine ve bu amaçla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla acente firmasına ve bu amaçla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a

Organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a

Pazarlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla üreticiye, ve bu amaçla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketine ve bu amaçla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla üreticiye, tedarikçilere ve bu amaçla işlenen verilerin e-posta aracılığı ile işlenmesi dolayısıyla Google’a


E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında iç/dış yazışmalar ve sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak; açık rıza ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplamaktadır.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:


Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı;

Şirketimize noter aracılığı ile ihtarname göndermek,

Kimliğinizi tevsik edici belgelerle şahsen ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,

Şirketimize iadeli taahhütlü posta göndermek veya

starteknik@hs02.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.


Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde “Veri Sahibi Başvuru Formu” linkinde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.


Star Teknik Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.


Ad-Soyadİmza